scanner icon

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van Hoenderdaal Fasteners

Artikel 3 – Algemene bepalingen

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De Overeenkomst

Artikel 6 – Ontbinding en opzegtermijnen

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Artikel 8 – Productaansprakelijkheid en gebreken aan Producten

Artikel 9 – Test- of acceptatieversie (Monster(s)) 

Artikel 10 – Afwijkingen in getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Garantie

Artikel 13 – Honorarium/Prijzen

Artikel 14 – Betaling en facturering

Artikel 15 – Levering

Artikel 16 – Levering en risico

Artikel 17 – Retourzending

Artikel 18 – Klachten

Artikel 19 – Overdracht 

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 21 – Intellectueel eigendom

Artikel 22 – Beheer

Artikel 23 – Geheimhouding

Artikel 24 – Exclusiviteit 

Artikel 25 – Toepasselijk recht

Artikel 26 – Survival

Artikel 27 – Wijziging of aanvulling

 

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hoenderdaal Fasteners: de onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Klant: de Partij waarmee Hoenderdaal Fasteners een Overeenkomst heeft gesloten of diegene die daarover in onderhandeling is met Hoenderdaal Fasteners;
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse afspraak of opdracht gesloten tussen Hoenderdaal Fasteners en de Klant, waarbij Hoenderdaal Fasteners zich ertoe verbindt Dienst(en) te verlenen en/of Product(en) te leveren aan de Klant, onder bepaalde voorwaarden en tegen een overeengekomen prijs.
 4. Partij(en): de Klant en Hoenderdaal Fasteners tezamen of ieder als individuele contractspartij;
 5. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail of per brief.
 6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 7. Dienst(en): verwijzen naar alle services die door Hoenderdaal Fasteners worden aangeboden, waaronder maar niet beperkt tot: toegang tot en gebruik van het online bestelportal en/of de website van Hoenderdaal Fasteners, de klantenservice en enige andere service die Hoenderdaal Fasteners aanbiedt in verband met de verkoop en levering van haar Product(en). Deze diensten kunnen worden aangeboden als onderdeel van een Overeenkomst met de Klant of afzonderlijk (als 'losse' Dienst).
 8. Product(en): de door Hoenderdaal Fasteners aangeboden Product(en) waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan (mechanische) bevestigingsmaterialen in de breedste zin, zoals: schroeven, bouten, moeren, ringen, nagels, pluggen, en andere gerelateerde bevestigingsmaterialen, alsmede alle andere aanverwante Product(en) die door Hoenderdaal Fasteners worden aangeboden. Hoenderdaal Fasteners zorgt mede voor de levering van het/de Product(en) aan de Klant.
 9. Monster: Een indicatief, kosteloos, voorbeeld van een Product(en) dat door Hoenderdaal Fasteners aan de Klant wordt verstrekt met als doel de kwaliteit, kleur, maat of andere kenmerken van de te leveren Product(en) te beoordelen, zonder dat dit een garantie biedt dat de/het uiteindelijk geleverde Product(en) exact overeenkomen met het verstrekte Monster(s).
 10. Duurovereenkomst: een contractuele afspraak tussen Partijen die over en weer verplichtingen met zich meebrengt en die is gericht op een doorlopende prestatie.

Artikel 2 – Identiteit van Hoenderdaal Fasteners

Naam bedrijf:                             Hoenderdaal Fasteners BV
Straatnaam en nummer:             Wageningselaan 18           
Postcode en vestigingsplaats:     3903 LA Veenendaal
KvK nummer:                             30162586

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Hoenderdaal Fasteners en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Hoenderdaal Fasteners en de Klant.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, dan kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de  Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk (en) Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Hoenderdaal Fasteners niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Hoenderdaal Fasteners in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Hoenderdaal Fasteners kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door de Klant gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 8. Hoenderdaal Fasteners is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derde(n) in te schakelen.
 9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna ‘BW’) is/zijn uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen, inclusief maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn in beginsel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbod echter een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden wordt aangeboden, zal dit nadrukkelijk in het aanbod zelf worden vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Product(en) en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Hoenderdaal Fasteners niet

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de (eventueel) daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Hoenderdaal Fasteners behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat de Klant niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Hoenderdaal Fasteners weigert, dan zal zij de Klant binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van de Klant zijn uitgesloten, indien de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 6. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt Hoenderdaal Fasteners onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, dan heeft Hoenderdaal Fasteners het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, zoals bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden, dan heeft Hoenderdaal Fasteners recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt opzegging van een duurovereenkomst Schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand indien de Overeenkomst binnen het eerste loopjaar van de Overeenkomst wordt opgezegd. In het tweede loopjaar van de Overeenkomst moet een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden in acht worden genomen. Vanaf het derde loopjaar van de Overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn 6 (zes) maanden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Hoenderdaal Fasteners is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Hoenderdaal Fasteners voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hoenderdaal Fasteners.
 2. Hoenderdaal Fasteners is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, winstderving, gevolgschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders en alle schade die als direct of indirect gevolg van gebreken voor de Klant en/of Derde(n) ontstaat. In geen geval zal Hoenderdaal Fasteners aansprakelijk zijn voor dergelijke schade.
 3. Hoenderdaal Fasteners is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt door Product(en) die door toeleveranciers van Hoenderdaal Fasteners zijn geleverd. Voor klachten c.q. aanspraken hieromtrent, dient de Klant zich te richten tot de betreffende toeleverancier.
 4. Indien Hoenderdaal Fasteners in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen dat bepaald is in dit artikel, dan geldt dit alleen voor de directe schade. In die gevallen zal de totale aansprakelijkheid van Hoenderdaal Fasteners beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 5. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Hoenderdaal Fasteners uitkeert.
 6. Indien Hoenderdaal Fasteners toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
 1. redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Hoenderdaal Fasteners aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Redelijke kosten worden bepaald op basis van de marktwaarde van het/de betreffende Product(en) op het moment van de schade. Het maximumbedrag voor dergelijke kosten zal niet hoger zijn dan het totale factuurbedrag van de oorspronkelijke Overeenkomst. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Klant wordt ontbonden.
  1. redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Hoenderdaal Fasteners op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Als alternatief voor een geldelijke compensatie in valuta, behoudt Hoenderdaal Fasteners zich het recht voor om in plaats daarvan Product(en) van gelijke waarde te leveren. De keuze tussen vergoeding in geld of in Product(en) zal worden gemaakt door Hoenderdaal Fasteners, hoewel de voorkeur uitgaat naar vergoeding in de vorm van Product(en).
  1. De Klant heeft ook de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden als dat de voorkeur betreft ten opzichte van het besproken alternatief van lid 7 van dit artikel.
 2. De Klant vrijwaart Hoenderdaal Fasteners voor eventuele aanspraken van Derde(n), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 3. Hoenderdaal Fasteners is niet aansprakelijk voor defecten of problemen die voortvloeien uit verkeerd gebruik van het/de Product(en) door de Klant, of voor enige defecten, schade of verliezen die optreden nadat de Klant het/de Product(en) heeft omgepakt en doorverkocht. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van het/de Product(en) na ontvangst.

 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, dan wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Hoenderdaal Fasteners meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Hoenderdaal Fasteners vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 3. Hoenderdaal Fasteners is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 4. Hoenderdaal Fasteners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hoenderdaal Fasteners is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of indien de Klant deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

Artikel 8 – Productaansprakelijkheid en gebreken aan Producten

 1. Dit artikel richt zich specifiek op de verantwoordelijkheid voor Product(en) die uitsluitend zijn ontwikkeld en vervaardigd door Hoenderdaal Fasteners.
 2. Hoenderdaal Fasteners is verantwoordelijk voor het/de Product(en) die het zelf produceert en verkoopt. Dit omvat de plicht om Product(en) te leveren die vrij zijn van (zichtbare) gebreken en veilig zijn voor gebruik en/of toepassing. Indien er onverhoopt toch gebreken ontstaan in deze Product(en), neemt Hoenderdaal Fasteners de verantwoordelijkheid op zich om deze problemen op te lossen. Eventuele directe schade die voortvloeit uit dergelijke gebreken zal Hoenderdaal Fasteners vergoeden, tenzij Hoenderdaal Fasteners kan aantonen dat het gebrek in het/de Product(en) niet bestond op het moment dat het/de Product(en) werden geleverd, of dat het gebrek is ontstaan door factoren buiten de controle van Hoenderdaal Fasteners.
 3. Hoenderdaal Fasteners koopt ook Product(en) in bij toeleveranciers. Voor deze ingekochte Product(en), neemt Hoenderdaal Fasteners geen verantwoordelijkheid voor eventuele (zichtbare) gebreken en de veiligheid van het gebruik en/of toepassing. De verantwoordelijkheid voor eventuele gebreken in deze ingekochte Product(en) en daaruit voortvloeiende schade aan Derde(n) en/of de Klant ligt bij de betreffende toeleverancier. Daarom moet elke claim met betrekking tot dergelijke Product(en) direct aan de betreffende toeleverancier worden gericht.
 4. De aansprakelijkheid van Hoenderdaal Fasteners is beperkt tot schade die het directe en voorzienbare gevolg is van het gebrek in het/de Product(en). Hoenderdaal Fasteners is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, tenzij deze voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid van Hoenderdaal Fasteners.
 5. In het geval dat de Klant een gebrek ontdekt in de door Hoenderdaal Fasteners geleverde Product(en), dient de Klant Hoenderdaal Fasteners hier zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 (dagen) werkdagen na ontdekking, schriftelijk van op de hoogte te stellen. Deze kennisgeving dient een gedetailleerde beschrijving van het geconstateerde gebrek en de veroorzaakte schade te bevatten.
 6. Na ontvangst van de kennisgeving zal Hoenderdaal Fasteners het gerapporteerde gebrek onderzoeken. Indien Hoenderdaal Fasteners het gebrek erkent, dan zal Hoenderdaal Fasteners, naar eigen goeddunken;
 1. het defecte Product(en) vervangen;
 2. de Wederpartij een prijsvermindering bieden.
 1. Bij constatering van een gegrond gebrek in een Product(en), kan Hoenderdaal Fasteners het/de Product(en) vervangen door een nieuw, vergelijkbaar Product(en). Hoenderdaal Fasteners is niet verantwoordelijk voor de fysieke vervanging van het/de Product(en) in zijn toepassing of gebruik. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de installatie of implementatie van het/de vervangend(e) Product(en). In gevallen waarbij de klacht omtrent een gegrond gebrek gegrond is, dan kan Hoenderdaal Fasteners de kosten dragen voor het installeren van de/het vervangend(e) Product(en), onder voorbehoud van vooraafgaande Schriftelijke Overeenkomst.
 2. De verplichtingen van Hoenderdaal Fasteners onder dit artikel zijn niet van toepassing als het gerapporteerde gebrek het gevolg is van normale slijtage, onjuiste behandeling en/of toepassing en/of verwerking van het/de Product(en) door de Klant, of als de Klant of een Derde(n) zonder toestemming van Hoenderdaal Fasteners onjuiste toepassing of onjuiste verwerking van de/het Product(en) heeft aangebracht;
 3. Indien de Klant ervoor kiest om het/de Product(en) van Hoenderdaal Fasteners zelf te plaatsen, te laten plaatsen, te bewerken of te laten bewerken door een Derde(n), is Hoenderdaal Fasteners niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, verliezen, schade of kosten die voortvloeien uit deze activiteiten, tenzij deze direct en onweerlegbaar het gevolg zijn van gebreken in het/de Product(en) zelf die bestonden op het moment van levering.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat eventuele plaatsing, bewerking of verwerking van het/de Product(en) wordt uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van Hoenderdaal Fasteners, de toepasselijke industriestandaarden en de toepasselijke wetgeving. Elke afwijking hiervan kan worden beschouwd als een onjuiste behandeling van het/de Product(en) en kan leiden tot het vervallen van de aansprakelijkheid van Hoenderdaal Fasteners.
 5. De rechten en remedies in dit artikel zijn exclusief en vervangen alle andere rechten en remedies die de Klant mogelijk heeft onder de toepasselijke wetgeving. Deze bepaling doet echter geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de Klant in gevallen van opzettelijk wangedrag en/of grove nalatigheid van Hoenderdaal Fasteners.
 6. Dit artikel doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke rechten die de Klant kan hebben op grond van de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

Artikel 9 – Test- of acceptatieversie (Monster(s))

 1. Hoenderdaal Fasteners kan op verzoek van de Klant, kosteloos, Monster(s) verstrekken om de kwaliteit, kleur, maat of andere kenmerken van de te leveren Product(en) te beoordelen. Deze Monster(s) dienen uitsluitend als indicatie en niet als garantie dat het/de uiteindelijk geleverde Product(en) exact overeenkomen met het verstrekte Monster(s).
 2. Monsters, stalen of voorbeelden van Product(en) die door Hoenderdaal Fasteners aan de Klant worden verstrekt, zijn slechts indicatief. Hoewel Hoenderdaal Fasteners ernaar streeft om de uiteindelijke Product(en) zo nauwkeurig mogelijk overeen te laten komen met de verstrekte monsters, stalen of voorbeelden, kunnen er kleine verschillen in kleur, materiaal of ontwerp zijn die geen gebrek of wanprestatie vormen.
 3. De Klant dient het verstrekte Monster(s) zorgvuldig te inspecteren en eventuele opmerkingen of bezwaren met betrekking tot het Monster(s) Schriftelijk kenbaar te maken aan Hoenderdaal Fasteners binnen een redelijke termijn na ontvangst van het Monster(s).
 4. Indien de Klant het/de Monster(s) goedkeurt, dan wordt ervan uitgegaan dat de Klant akkoord gaat met eventuele geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens, zoals beschreven in bepaling 1 (een) van dit artikel. Het zal daarbij echter enkel gaan om afwijkingen die in het maatschappelijk verkeer, gelet op de branche en de omstandigheden van het geval, toelaatbaar zijn en welke dermate gering van aard zijn dat zij het niet rechtvaardigen om de Overeenkomst te ontbinden, dan wel een schadevergoeding te kunnen vorderen.
 5. Geringe afwijkingen tussen het/de geleverde Product(en) en het verstrekte monster kunnen geen grond vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding.
 6. Het meer of minder geleverde aantal wordt bij de Klant in rekening gebracht of met de Klant verrekend.
 7. Hoenderdaal Fasteners heeft te allen tijde de doorslaggevende stem bij de beoordeling of afwijkingen als gering moeten worden beschouwd. Na goedkeuring van de Monster(s) door de Klant, dan vervalt de garantie en aansprakelijkheid van Hoenderdaal Fasteners met betrekking tot aspecten die reeds (zichtbaar) aanwezig waren in het/de Monster(s). In dit geval heeft de Klant geen recht op herstel, wijziging of schadevergoeding van welke aard dan ook.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de kosten voor het verstrekken van Monster(s), inclusief eventuele verzend- en verwerkingskosten, in rekening gebracht bij de Klant. Indien een Opdracht wordt geplaatst op basis van het verstrekte Monster(s), dan kunnen deze kosten naar eigen goeddunken van Hoenderdaal Fasteners worden verrekend met de totale kosten van de Monster(s).
 9. In geval van retournering van het Monster(s), dan dient de Klant dit te doen binnen een door Hoenderdaal Fasteners gespecificeerde termijn en in overeenstemming met de retourvoorwaarden van Hoenderdaal Fasteners. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet retourneren van het Monster(s) binnen de gespecificeerde termijn en/of het niet naleven van de retourvoorwaarden zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 10 – Afwijkingen in getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

 1. Geringe afwijkingen met betrekking tot de levering van Product(en) op het gebied van gespecificeerde maten, gewichten, aantallen, kleuren en andere soortgelijke gegevens zijn toegestaan, indien gering, en worden niet beschouwd als tekortkomingen.
 2. Getoonde of verstrekte Monster(s) dienen uitsluitend ter illustratie, zonder dat de zaken die het voorwerp vormen van een Overeenkomst tot verkoop of dienstverlening hier noodzakelijkerwijs aan hoeven te beantwoorden.
 3. De te leveren Product(en) voldoen aan de kwaliteitseisen en -normen die zijn vastgesteld c.q. welke worden beheerst door de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Als importeur van goederen buiten Europa houdt Hoenderdaal Fasteners zich aan de geldende Europese wet- en regelgeving. Indien de in Nederland geleverd(e) Product(en) buiten Nederland worden gebruikt, is de Klant verantwoordelijk voor het waarborgen dat de te leveren Product(en) voldoen aan de kwaliteitseisen, normen en geldende Europese wet- en regelgeving die gelden in het betreffende land, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. Afwijkende kwaliteitseisen die door de Klant aan de te leveren zaken c.q. Product(en) worden gesteld en die afwijken van de gebruikelijke eisen, dienen bij het aangaan van de Overeenkomst door de Klant uitdrukkelijk te worden medegedeeld. Pas indien Hoenderdaal Fasteners bevestigt dat zij aan deze specifieke wensen van de Klant zullen voldoen, mag de Klant erop vertrouwen dat hier door Hoenderdaal Fasteners wat mee is gedaan en de zaken c.q. Product(en) hiervoor geschikt zijn.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Hoenderdaal Fasteners in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Hoenderdaal Fasteners kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Hoenderdaal Fasteners onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet (langer) van Hoenderdaal Fasteners kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derde(n), tekorten en/of gebreken aan grondstoffen en materialen waarmee het/de Product(en) vervaardigd dan wel geleverd moeten worden, constructiefouten in Product(en) van Derde(n), fabrikagefouten in Product(en) van Derde(n), (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid binnen de organisatie van Hoenderdaal Fasteners en/of de door haar ingeschakelde Derde(n), stakingen binnen de organisatie van Hoenderdaal Fasteners en/of - breder bezien - daarbuiten, maatregelen van overheidswege, wijzigingen in nationale en/of internationale wet- en regelgeving, situaties waardoor er niet geleverd kan worden waarvan de oorzaak redelijkerwijs niet is te beïnvloeden door Hoenderdaal Fasteners (bijvoorbeeld heftige regen- of stormbuien het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee het/de Product(en) vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden, en het optreden van onvoorziene complicaties die het gevolg zijn van veranderingen in de wet- en regelgeving in andere landen waar Hoenderdaal Fasteners haar Product(en) exporteert.
 2. Derde(n)Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Hoenderdaal Fasteners niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Hoenderdaal Fasteners niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hoenderdaal Fasteners is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Hoenderdaal Fasteners als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 – Garantie

 1. Hoenderdaal Fasteners staat ervoor in dat het/de Product(en) voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantietermijnen voor het/de Product(en) van Hoenderdaal Fasteners bedragen in beginsel 1 (één) jaar.
 3. De garantie komt te vervallen:
  1. de Klant het/de geleverde Product(en) zelf onjuist heeft geplaatst en/of toegepast, gerepareerd en/of bewerkt/verwerkt of door Derde(n) onjuist heeft laten plaatsen,verwerken, repareren en/of bewerken of onjuist heeft toegepast;
  2. Het/de geleverde Product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Hoenderdaal Fasteners en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 – Honorarium/Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Hoenderdaal Fasteners behoudt zich het recht voor om 1 x (éénmaal) per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.[B|W1] 
 3. Als er tussen de datum van het aanbod en de datum van het sluiten van de Overeenkomst, of tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering ervan, prijsverhogingen optreden door factoren buiten de macht van Hoenderdaal Fasteners (bijvoorbeeld door stijging van materiaalkosten, productiekosten, invoerrechten, belastingen, transportkosten of wijzigingen in valutaverhoudingen), behoudt Hoenderdaal Fasteners zich het recht voor om deze verhoging door te berekenen aan de Klant. Dit is alleen uitgesloten als het wettelijk expliciet verboden is.
 4. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Hoenderdaal Fasteners behoudt zich het recht voor om gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst, ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Hoenderdaal Fasteners in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, waaronder meer kan gedacht worden aan, maar niet beperkt tot: het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, omzetbelasting, vervoerskosten zoals importheffingen en containerprijzen, en veranderingen in wisselkoersen, aan de Klant door te berekenen. Er zal geen maximum worden gehanteerd voor de verhoging van de prijs als gevolg van deze wijzigingen.
 5. Hoenderdaal Fasteners heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen.In dat geval heeft de Klant een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Hoenderdaal Fasteners zal een dergelijke prijswijziging uiterlijk 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan de Klant mededelen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoenderdaal Fasteners niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 7. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 8. Hoenderdaal Fasteners behoudt zicht het recht voor om vracht- en administratiekosten in rekening te brengen wanneer het totale factuurbedrag onder een vooraf met de Klant afgesproken bedrag valt. Dit bedrag, bekend als de ‘franco grens’, kan varieren per Klant en per land. Indien een bestelling van Product(en) onder deze ‘franco grens’ valt, worden de daadwerkelijke vracht- en administratiekosten aan de Klant in rekening gebracht.

Artikel 14 – Betaling en facturering

 1. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hoenderdaal Fasteners te melden.
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt deze door Hoenderdaal Fasteners gewezen op de te late betaling en wordt aan de Klant een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Klant in verzuim. Hierdoor is de Klant ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Hoenderdaal Fasteners gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. Wanneer een factuur niet akkoord is bevonden door de Klant, dan dient dit binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Hoenderdaal Fasteners. Dit is echter geen reden om de betaling op te schorten. Hetzelfde geldt voor eventuele bezwaren op het/de geleverd(e) Product(en).
 5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Hoenderdaal Fasteners op de Klant en de verplichtingen van de Klant jegens Hoenderdaal Fasteners direct opeisbaar.
 6. De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien de Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 – Levering

 1. Hoenderdaal Fasteners streeft ernaar om de in de orderbevestiging opgegeven leveringstermijnen zo goed mogelijk na te leven. Deze leveringstermijnen zijn echter slechts indicatief en niet bindend. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, wordt de in de orderbevestiging opgegeven leveringstermijn dan ook niet als een fatale termijn beschouwd.
 2. Hoenderdaal Fasteners geeft de levertijd zo nauwkeurig mogelijk op en zal zich inspannen om binnen deze tijd te leveren. De Klant heeft echter geen recht op schadevergoeding of ontbinding bij overschrijding van de levertijd, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen of het gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van Hoenderdaal Fasteners.
 3. De Klant kan vanwege overschrijding van de levertijd de bestelling niet annuleren of de ontvangst/betaling van het/de Product(en) weigeren.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn kan de Klant Hoenderdaal Fasteners per aangetekende brief een redelijke termijn voor nakoming geven, die minimaal 2 (twee) weken bedraagt, gerekend vanaf de ontvangst van het aangetekende stuk door Hoenderdaal Fasteners.
 5. Alleen na het verstrijken van de fatale termijn (lid 4) mag de Klant de overeenkomst ontbinden. Hoenderdaal Fasteners is echter in geen geval verplicht tot het betalen van schadevergoeding.
 6. Als leveringsadres geldt het adres dat de Klant aan Hoenderdaal Fasteners heeft doorgegeven. Indien levering van het/de Product(en) plaatsvindt vanuit een door Hoenderdaal Fasteners aangewezen locatie, dan wordt deze locatie als leveringsadres beschouwd.
 7. Hoenderdaal Fasteners mag in delen leveren of wachten met levering totdat de gehele bestelling gereed is. Hierover wordt overlegd met de Klant. Bij levering in delen mag Hoenderdaal Fasteners het/de geleverd(e) Product(en) direct factureren.
 8. Door ondertekening van de afleveringsbon bevestigt de Klant dat hij het aantal vermelde colli of pallets van Hoenderdaal Fasteners heeft ontvangen en dat deze op het moment van aflevering geen zichtbare schade vertonen. De specifieke inhoud van de colli of pallets, evenals de te betalen prijs per Product(en), worden na levering bevestigd op basis van de factuur en zijn niet onderwerp van verificatie bij de ondertekening van de afleveringsbon.
 9. Als levering van een besteld Product(en) onmogelijk is, dan zal Hoenderdaal Fasteners proberen een vervangend(e) Product(en) aanbieden. Hierover wordt duidelijk gecommuniceerd vanuit Hoenderdaal Fasteners. Bij vervangende Product(en) kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van eventuele retourzending zijn voor rekening van Hoenderdaal Fasteners, mits de niet-levering binnen het risico van Hoenderdaal Fasteners ligt.
 10. Het risico van beschadiging/vermissing van Product(en) ligt bij Hoenderdaal Fasteners tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Klant of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, tenzij anders overeengekomen.
 11. De Klant moet ervoor zorgen dat er tijdens de leverperiode een bevoegd persoon aanwezig is om het/de Product(en) in ontvangst te nemen. Als er niemand aanwezig is bij de levering, dan heeft de vervoerder het recht om het/de Product(en) terug te leveren aan Hoenderdaal Fasteners  De Klant blijft dan verantwoordelijk voor de transportkosten.
 12. Een bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of vergelijkbaar document wordt geacht de hoeveelheid van het/de geleverde Product(en) correct weer te geven, tenzij de Klant direct na ontvangst van het/de Product(en) bezwaar maakt bij Hoenderdaal Fasteners en dit bezwaar noteert op het document alvorens het te ondertekenen.
 13. Zelfs als de Klant tijdig meldt dat er minder Product(en) zijn  geleverd dan vermeld volgens de offerte, geeft dit de Klant niet het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.
 14. Hoenderdaal Fasteners behoudt zich het recht voor om kleine afwijkingen in het/de hoeveelheid geleverde Product(en) te accepteren (meer- of minderleveringen). Dergelijke afwijkingen kunnen optreden door de complexiteit van de productie- en leveringsprocessen. Indien de geleverde hoeveelheid Product(en) een afwijking van 5% (vijf) meer of minder heeft dan de bestelde hoeveelheid, tenzij anders overeengekomen, dan wordt dit beschouwd als een acceptabele afwijking en levert dit geen gebrek, wanprestatie of tekortkoming op aan de kant van Hoenderdaal Fasteners. De Klant is verplicht om de levering te accepteren en de prijs te betalen voor de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid.
 15. In geval van significante afwijkingen in de geleverde hoeveelheid Product(en), of indien de Klant van mening is dat het/de geleverd(e) Product(en) aanzienlijk afwijken van de verstrekte Monster(s), stalen of voorbeelden, dient de Klant Hoenderdaal Fasteners daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, danwel binnen 5 (vijf) werkdagen. Hoenderdaal Fasteners zal in dergelijke gevallen te goeder trouw samenwerken met de Klant om een bevredigende oplossing te vinden.
 16. Indien de Klant een klacht heeft over het/de geleverd(e) Product(en), dan dient de Klant Hoenderdaal Fasteners hier onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van het/de Product(en), Schriftelijk van op de hoogte te stellen. De klacht dient een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming te bevatten, evenals eventuele ondersteunende documentatie of bewijsmateriaal. Hoenderdaal Fasteners zal de klacht in behandeling nemen en, indien deze gegrond wordt bevonden, samenwerken met de Klant om een passende oplossing te vinden. Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de geleverde en/of de nog te leveren Product(en).
 17. Indien de Klant specifieke wensen of eisen heeft met betrekking tot de levering van Product(en), zoals specifieke verpakkingsmethoden, speciale leveringsschema's of andere niet-standaard verzoeken, behoudt Hoenderdaal Fasteners zich het recht voor om een redelijke meerprijs in rekening te brengen. Deze meerprijs wordt berekend op basis van de extra kosten die Hoenderdaal Fasteners maakt om aan deze specifieke wensen van de Klant te voldoen en wordt afzonderlijk vermeld op de factuur aan de Klant.
 18. Hoenderdaal Fasteners heeft het recht om kosten in rekening te brengen voor pallets of andere emballage materialen die aan de Klant worden geleverd, maar die niet binnen een redelijke termijn na levering worden geretourneerd. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur aan de Klant.
 19. Afroeporders dienen te worden afgenomen binnen de in de Overeenkomst overeengekomen termijnen. Bij gebreke daarvan is Hoenderdaal Fasteners gerechtigd om het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order in één keer te leveren en in rekening te brengen bij de Klant. Dit ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om voor deze Product(en) te betalen volgens de in de Overeenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden.

Artikel 16 – Levering en risico

 1. Als er franco levering is afgesproken tussen Partijen, dan reizen het/de Product(en) op kosten en risico van Hoenderdaal Fasteners. In alle andere gevallen zijn de kosten en risico’s tijdens het transport voor rekening van de Klant. De keuze van het vervoermiddel wordt bepaald door Hoenderdaal Fasteners. Bij franco levering op het werkadres van de Klant of als de locatie aan de wal ligt, dan hoeft Hoenderdaal Fasteners het/de Product(en) niet verder te vervoeren dan waar het vervoermiddel over een goed begaanbaar terrein, het vaartuig langs goed bevaarbaar water of het vliegtuig op een veilig bereikbare luchthaven kan komen.
 2. Het lossen van de door of namens Hoenderdaal Fasteners geleverde Product(en) gebeurt - tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen - door de Klant (of een aangewezen Derde(n)) en op eigen kosten en risico. Als de Klant hiermee in gebreke blijft, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Klant.
 3. Als de Klant de levering per vaartuig of vliegtuig wenst, dan moet dit bij het aangaan van de Overeenkomst worden afgesproken. Deze bijzondere verzendwijze kan leiden tot extra kosten, die geheel voor rekening van de Klant komen.

Artikel 17 – Retourzending

 1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na voorafgaand overleg tussen de Klant en Hoenderdaal Fasteners. Product(en) die geheel of gedeeltelijk verwerkt, beschadigd zijn of waarvan de verpakking ontbreekt, de verpakking geopend is of als de verpakking onvolledig of beschadigd is, kunnen niet worden geretourneerd.
 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte Product(en), beschadigde Product(en) en verpakte Product(en), waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
 3. In geval van abnormale retourzendingen, bijvoorbeeld waar de kosten van het terugsturen de franco grens aanzienlijk overschrijden, zal er een gedetailleerd overzicht van de betreffende kosten worden opgesteld door de Klant en met de Hoenderdaal Fasteners worden gedeeld. Dit kan voorkomen bij retourzendingen waar de logistieke of administratieve kosten uitzonderlijk hoog zijn. Beide Partijen dienen voorafgaand aan de retourzending akkoord te gaan met de gemaakte kosten. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, dan behoudt Hoenderdaal Fasteners zich het recht voor om de retourzending te weigeren. Het is belangrijk om te noteren dat deze clausule alleen betrekking heeft op situaties die buiten de standaard retourprocedures vallen.
 4. De Klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten van retourzendingen, tenzij er sprake is van een defect of beschadigd(e) Product(en) als gevolg van een fout van Hoenderdaal Fasteners. In dat geval zal Hoenderdaal Fasteners de kosten van de retourzending dragen. De Klant wordt erop gewezen dat de kosten voor retourzendingen, afhankelijk van de omvang en het gewicht van het/de Product(en), aanzienlijk kunnen variëren en mogelijk kunnen oplopen tot een bedrag binnen een bereik van 50,- (twintig) euro tot 1000,- (duizend)] euro. Het wordt de Klant aangeraden om zich voorafgaand aan de retourzending te informeren over de exacte verzendkosten.
 5. Indien de Klant Product(en) wilt retourneren, dan dient dit binnen een redelijke termijn na ontvangst van het/de Product(en) te gebeuren. Hoenderdaal Fasteners behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien deze buiten de gestelde termijn plaatsvinden.
 6. Bij acceptatie van een retourzending zal Hoenderdaal Fasteners de Klant zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het/de geretourneerd(e) Product(en), het betaalde bedrag voor het/de betreffend(e) Product(en) terugbetalen. Eventuele verzendkosten worden alleen terugbetaald indien Hoenderdaal Fasteners verantwoordelijk is voor de retourzending.

Artikel 18 – Klachten

 1. De Klant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 10 (tien maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Hoenderdaal Fasteners terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 5 (vijf) werkdagen.
 2. De Klant dient Hoenderdaal Fasteners in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Hoenderdaal Fasteners is gemeld, dan worden het/de Product(en) geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op, indien de Klant handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 19 – Overdracht

 1. Rechten en plichten van de Klant uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere Partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Hoenderdaal Fasteners aan de Klant verkochte en geleverd(e) Product(en) blijft bij Hoenderdaal Fasteners:
  1. zolang de Klant vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;
  2. zolang de Klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan;
  3. en zolang de Klant de vorderingen van Hoenderdaal Fasteners wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Product(en) te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. Hoenderdaal Fasteners zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het/de Product(en). De Klant zal aan Hoenderdaal Fasteners alle medewerking verlenen teneinde Hoenderdaal Fasteners in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het/de Product(en), met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. De Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hoenderdaal Fasteners of een door Hoenderdaal Fasteners aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Hoenderdaal Fasteners de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die Product(en) aldaar mee te nemen.
 4. Indien de Klant het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product(en) door natrekking of vermenging heeft verkregen en de Klant de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, dan is de Klant op verzoek van Hoenderdaal Fasteners verplicht om het/de geleverde Product(en) weer terug in eigendom over te dragen aan Hoenderdaal Fasteners. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, dan is de Klant verplicht daaraan mee te werken.
 5. Indien Derde(n) beslag leggen op het/de onder eigendomsvoorbehoud geleverd(e) Product(en), dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht Hoenderdaal Fasteners zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 21 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Hoenderdaal Fasteners uitgevoerde Overeenkomst rusten bij Hoenderdaal Fasteners. De Klant verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De door Hoenderdaal Fasteners verstrekte stukken aan de Klant zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Hoenderdaal Fasteners is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Hoenderdaal Fasteners.
 3. Hoenderdaal Fasteners heeft het recht om de naam en het logo van de Klant te gebruiken als referentie of promotie, na Schriftelijke toestemming daartoe van de Klant.
 4. De Klant vrijwaart Hoenderdaal Fasteners voor de aanspraken van Derde(n) inzake intellectuele eigendomsrechten.
 5. Indien Hoenderdaal Fasteners auteursrecht heeft op een in opdracht van de Klant gemaakt portret, dan geeft de Klant Hoenderdaal Fasteners toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus uitdrukkelijk geen inbreuk op het portretrecht van de Klant.
 6. Indien de Klant handelt in strijdt met een bepaling van dit artikel, ongeacht of de overtreding aan de Klant kan worden toegerekend en zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, is de Klant een direct opeisbare boete van €20.000,- (twintigduizend euro) verschuldigd voor elke overtreding. Daarnaast is de Klant een aanvullende boete verschuldigd van €100,- (honderd euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van €100.000,- (honderdduizend euro). Deze boetes zijn verschuldigd ongeacht het bestaan van enige vorm van schade en doen geen afbreuk aan de overige rechten van Hoenderdaal Fasteners, waaronder het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 – Beheer

1.   Hoenderdaal Fasteners is te allen tijde gerechtigd wijzigingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan het verrichten van updates, aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de bestelportal en/of website van Hoenderdaal Fasteners..

2.   De Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de bestelportal en/of website van Hoenderdaal Fasteners  mag worden verwacht.

3.   De Klant is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik - waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik - dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. De Klant zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is de Klant niet toegestaan om gebruiks- en/oftoegangsrechten te delen met Derde(n).

4.   De Klant zal de door Hoenderdaal Fasteners gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de bestelportal en/of website  te allen tijde opvolgen.

6.   Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Hoenderdaal Fasteners een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Klant, zal zo spoedig mogelijk aan de Klant kenbaar worden gemaakt. De Klant kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

7.   Hoenderdaal Fasteners behoudt zich het recht voor om de bestelportal en/of website van Hoenderdaal Fasteners te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Hoenderdaal Fasteners beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan de Klant de bestelportal en/of website stopzetten, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. De Klant komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe.

8.   Hoenderdaal Fasteners is gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking haar bestelportal en/of website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Hoenderdaal Fasteners te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de bestelportal en/of website zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van de Klant jegens Hoenderdaal Fasteners ontstaat.

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die de Klant in het kader van de Overeenkomst van Hoenderdaal Fasteners heeft verkregen, is verplicht voor de Klant. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Hoenderdaal Fasteners is medegedeeld en/of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de Klant handelt in strijd met bepaling 1 (één) van dit artikel, ongeacht of de overtreding aan de Klant kan worden toegerekend en zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, is de Klant een direct opeisbare boete van €20.000,- (twintigduizend euro) verschuldigd voor elke overtreding. Daarnaast, als de overtreding voortduurt, is de Klant een aanvullende boete verschuldigd van €100,- (honderd euro) per dag, tot een maximum van €100.000,- (honderdduizend euro). Deze boetes zijn verschuldigd ongeacht het bestaan van enige vorm van schade en doen geen afbreuk aan de overige rechten van Hoenderdaal Fasteners, waaronder het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
 3.  

Artikel 24 – Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent de Klant aan Hoenderdaal Fasteners het exclusieve recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Hoenderdaal Fasteners en de Klant, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen de Klant en Hoenderdaal Fasteners zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Hoenderdaal Fasteners gevestigd is.

Artikel 26– Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 27– Wijziging of aanvulling

 1. Hoenderdaal Fasteners is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Hoenderdaal Fasteners de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.